ΕΞΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2025-2026

Η Ελλάδα είναι σταθερός υποστηρικτής του σκοπού και των θεμελιωδών αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ως ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών, με εδραιωμένη δημοκρατία, η Ελλάδα πάντα υποστηρίζει το διάλογο και τη διπλωματία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, ως το μοναδικό βιώσιμο μέσο για την επίτευξη των κύριων στόχων του Οργανισμού για διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστηρίζοντας το διάλογο, τη διπλωματία και τη δημοκρατία, εφόσον εκλεγούμε, θα επικεντρωθούμε σε έξι βασικές προτεραιότητες:

Ειρηνική επίλυση διαφορών

Η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας είναι μεταξύ των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ως ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου, η Ελλάδα θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την πρόληψη και την επίλυση διεθνών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών και των παραγόντων που προκαλούν συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα θα προωθήσει τον κεντρικό ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας στην πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, μέσω συνεργειών και συνεργασίας με διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς.

 

Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή της Κοινής μας Ατζέντας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του πολυμερούς συστήματος αντιμετώπισης κρίσεων και συγκρούσεων του ΟΗΕ.

Σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων και αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Η Ελλάδα είναι σθεναρά προσηλωμένη στην προώθηση της πολυμέρειας που βασίζεται σε κανόνες, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα συνεργαστεί με όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών για την τήρηση του συστήματος συλλογικής ασφάλειας που θεσπίζει ο Χάρτης, δίνοντας έμφαση στην απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας. Ως χώρα της οποίας η εξωτερική πολιτική καθορίζεται από την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προωθήσει μια προσέγγιση συμβατή με τον Χάρτη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η ειρήνη και η ασφάλεια δεν μπορούν να επικρατήσουν εάν δεν υπάρχει ευημερία και οικονομική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα συγκεντρώνει τις αναπτυξιακές της προσπάθειες και κατανέμει τη βοήθειά της – συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας – με στόχο να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας στον κόσμο, στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας, στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια

Η ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειρηνευτικών διαδικασιών, παραμένει αποφασιστικός παράγοντας προόδου στις συλλογικές μας προσπάθειες για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος σε όλα τα μεγάλα διεθνή όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και στην καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και βίας λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να συμβάλει ουσιαστικά, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην εφαρμογή της Ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» (WPS) μέσω της συνεργασίας με όλους τους σχετικούς φορείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις, για εξασφάλιση λογοδοσίας για τους δράστες και ανακούφιση και ανάρρωση για τους επιζώντες και για ενίσχυση της συμμετοχής και της ηγεσίας των γυναικών, ως παραγόντων αλλαγής, στις προσπάθειες επίλυσης συγκρούσεων, οικοδόμησης ειρήνης και διαμεσολάβησης.

Κλιματική αλλαγή και ασφάλεια

Η κλιματική αλλαγή διαταράσσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και ευημερία. Η επισιτιστική ανασφάλεια, η λειψυδρία, οι επιδημίες, οι κίνδυνοι για την υγεία, ο εκτοπισμός και η αστάθεια είναι όλες κοινές συνέπειες. Στον αλληλεξαρτώμενο κόσμο μας, η ενισχυμένη πολυμερής συνεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αναδυόμενης περιβαλλοντικής πρόκλησης. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ομάδας Φίλων για το Κλίμα και την Ασφάλεια, υποστηρίζει την ανάγκη ισχυρής απάντησης των Ηνωμένων Εθνών στους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με το κλίμα και ενίσχυσης της συνεργασίας, μέσω της ένταξης των κλιματικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στο τακτικό πρόγραμμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος σε όλες τις μεγάλες διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις και πρωτόκολλα, συμμετέχει ενεργά στις συνεχείς πολυμερείς προσπάθειες για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα είναι σθεναρά προσηλωμένη στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ατζέντας 2030 και θα δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων τους.

Παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και κακοποίησης εναντίον τους, ειδικά σε περιόδους σύγκρουσης.

Με γνώμονα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και κανόνες, η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχίσει να προωθεί ενεργά και να ενσωματώνει σε όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τις αρχές του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, της μη διάκρισης, της μη βλάβης και των δικαιωμάτων του παιδιού, συμφώνως με την Πολιτική για την Προστασία των Παιδιών στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, του 2017.

Η Ελλάδα θα δώσει επίσης προτεραιότητα στη λογοδοσία για τις παραβιάσεις που διαπράττονται κατά των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, εστιάζοντας τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας φιλικών προς τα παιδιά δικαστικών και μη μηχανισμών και θα προωθήσει ενεργά ισχυρές συνέργειες με διεθνείς εταίρους που λαμβάνουν υπόψη και δίνουν φωνή στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών.

Θαλάσσια Ασφάλεια

Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Οι ασφαλείς θάλασσες και ωκεανοί είναι θεμελιώδεις για τη γαλάζια ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια, τις λειτουργίες εφοδιασμού και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα, όπως η πειρατεία, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η εμπορία όπλων, η εμπορία ανθρώπων και μεταναστών και η παράνομη άναρχη και λαθραία αλιεία (ΠΛΑ) συνιστούν σημαντικές απειλές για την ασφάλεια στη θάλασσα. Η διασύνδεσή τους απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η Ελλάδα είναι πλήρως δεσμευμένη στην εφαρμογή του συνόλου των ενεργειών των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Η Ελλάδα θα προωθήσει περαιτέρω το σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας και την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ως το μοναδικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ωκεανούς και τις θάλασσες του κόσμου.